Курсова робота: Система баз даних MS Access

Версія шаблону Філія Вид роботи Курсова робота Назва дисципліни Бази даних Тема Система баз даних MS Access Прізвище студента Ім'я студента батькові студента № контракту

Вступ

1 Основні поняття про бази даних MS Access

1.1 Коротка характеристика MS Access

1.2 Бази даних та системи управління базами даних

1.3 Створення Бази даних

2 Функціональні можливості MS Access

висновок

глосарій

Список використаних джерел

Список скорочень

додатки


Для прийняття обґрунтованих і ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен вміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати і обробляти дані, представляючи результат у вигляді наочних документів. У сучасному суспільстві інформаційні технології розвиваються дуже стрімко, вони проникають в усі сфери людської діяльності.

У різних областях економіки найчастіше доводиться працювати з даними з різних джерел, кожен з яких пов'язаний з певним видом діяльності. Для координації всіх цих даних необхідні певні знання й організаційні навички.

Продукт корпорації Microsoft - Access об'єднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані в ньому форми, запити і звіти дозволяють швидко і ефективно оновлювати дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки [1] .

Метою даної курсової роботи є розгляд проектування в теорії і створення на практиці бази даних в продукті корпорації Microsoft для управління базами даних «Microsoft Access».

Система Access - це набір інструментів кінцевого користувача для управління базами даних. До її складу входять конструктори таблиць, форм, запитів і звітів. Цю систему можна розглядати і як середовище розробки додатків. Використовуючи макроси або модулі для автоматизації рішення завдань, можна створювати орієнтовані на користувача додатки такими ж потужними, як і додатки, написані безпосередньо на мовах програмування. При цьому вони будуть включати кнопки, меню і діалогові вікна. Програмуючи на мові VBA, можна створювати такі потужні програми, як сама система Access.

Створення додатків без програмування з використанням макросів Access. Користувачі електронних таблиць і баз даних повинні бути знайомі з багатьма ключовими поняттями, використовуваними в Access. Перш ніж приступити до роботи з будь-яким програмним продуктом, важливо зрозуміти його можливості і типи завдань, для вирішення яких він призначений. Microsoft Access (далі - просто Access) - це багатогранний продукт, використання якого обмежено лише уявою користувача.

У Access повною мірою реалізовано управління реляційними базами даних. Система підтримує первинні і зовнішні ключі і забезпечує цілісність даних на рівні ядра (що запобігає несумісні операції оновлення або видалення даних). Крім того, таблиці в Access забезпечені засобами перевірки допустимості даних, що запобігають некоректний введення незалежно від того, як він здійснюється, а кожне поле таблиці має свій формат і стандартні описи, що істотно полегшує введення даних. Access підтримує всі необхідні типи полів, в тому числі текстовий, числовий, лічильник, грошовий, дата / час, MEMO, логічний, гіперпосилання і поля об'єктів OLE. Якщо в процесі спеціальної обробки в полях не виявляється ніяких значень, система забезпечує повну підтримку порожніх значень.

1.1 Коротка характеристика MS Access

Microsoft Access є настільною СУБД (система управління базами даних) реляційного типу. Перевагою Access є те, що вона має дуже простий графічний інтерфейс, який дозволяє не тільки створювати власну базу даних, але і розробляти програми, використовуючи вбудовані засоби.

На відміну від інших настільних СУБД, Access зберігає всі дані в одному файлі, хоча і розподіляє їх по різних таблицях, як і належить реляційної СУБД. До цих даних відноситься не тільки інформація в таблицях, а й інші об'єкти бази даних, які будуть описані нижче.

Для виконання майже всіх основних операцій Access пропонує велику кількість Майстрів (Wizards), які роблять основну роботу за користувача при роботі з даними і розробці додатків, допомагають уникнути рутинних дій і полегшують роботу недосвідченому в програмуванні користувачеві.

Особливості MS Access, що відрізняються від уявлення про «ідеальної» реляційної СУБД.

Створення багатокористувацької БД Access і отримання одночасного доступу декількох користувачів до загальної бази даних можливо в локальній тимчасової мережі або в мережі з файловим сервером. Мережа забезпечує апаратну і програмну підтримку обміну даними між комп'ютерами. Access стежить за розмежуванням доступу різних користувачів до БД і забезпечує захист даних. При одночасній роботі. Так як Access не є клієнт серверної СУБД, можливості його по забезпеченню роботи багатьох користувачів дещо обмежені. Зазвичай для доступу до даних по мережі з декількох робочих станцій, файл БД Access (з розширенням * .mdb) викладається на файловий сервер. При цьому обробка даних ведеться в основному на клієнті - там, де запущено додаток, в силу принципів організації файлових СУБД. Цей фактор обмежує використання Access для забезпечення роботи безлічі користувачів (понад 15-20) і при великій кількості даних в таблицях, так як багато разів зростає навантаження не мережа.

У плані підтримки цілісності даних Access відповідає тільки моделям БД невеликої та середньої складності. У ньому відсутні такі кошти як тригери і процедури, що змушує розробників покладати підтримку бізнес логіки БД на клієнтську програму.

Відносно захисту інформації та розмежування доступу Access не має надійних стандартних засобів. У стандартні способи захисту входить захист з використанням пароля БД і захист з використанням пароля користувача. Зняття такого захисту не представляє складності для фахівця [2] .

Однак, при відомих недоліках MSAccess володіє великою кількістю переваг в порівнянні з системами подібного класу.

В першу чергу можна відзначити поширеність, яка обумовлена ​​тим, що Access є продуктом компанії Microsoft, програмне забезпечення та операційні системи якої використовує більшість користувачів персональних комп'ютерів. MSAccess повністю сумісний з операційною системою Windows, постійно оновлюється виробником, підтримує безліч мов.

В цілому MSAccess надає велику кількість можливостей за порівняно невелику вартість. Також необхідно відзначити орієнтованість на користувача з різною фаховою підготовкою, що виражається в наявності великої кількості допоміжних засобів (Майстрів, як уже зазначалося), розвинену систему довідки і зрозумілий інтерфейс. Ці кошти полегшують проектування, створення БД і вибірку даних з неї.

MSAccess надає в розпорядження непрограммірующему користувачеві різноманітні діалогові засоби, які дозволяють йому створювати додатки не вдаючись до розробки запитів на мові SQL або до програмування макросів або модулів на мові VBA.

Access володіє широкими можливостями по імпорту / експорту даних в різні формати, від таблиць Excel і текстових файлів, до практично будь-який серверної СУБД через механізм ODBC.

Ще одна важлива перевага MSAccess полягає в розвинених вбудованих засобах розробки додатків. Більшість додатків, які розповсюджуються серед користувачів, містить той чи інший обсяг коду VBA (Visual Basic for Applications). Оскільки VBA є єдиним засобом для виконання багатьох стандартних задач в Access (робота зі змінними, побудова команд SQL під час роботи програми, обробка помилок, використання Windows API і т. Д.), Для створення більш-менш складних додатків необхідно його знання і знання об'єктної моделі MSAccess.

Одним із засобів програмування в Access є мова макрокоманд. Програми, створені на цій мові, називаються макросами і дозволяють легко пов'язувати окремі дії, які реалізуються за допомогою форм, запитів, звітів. Макроси управляються подіями, які викликаються діями користувачами при діалогової роботі з даними через форми або системними подіями.

Виходить що Access, володіючи всіма рисами СУБД, надає і додаткові можливості. Це не тільки гнучка і проста у використанні СУБД, але і система для розробки працюючих з базами даних додатків.

1.2 Бази даних та системи управління базами даних

База даних - це організована структура, призначена для зберігання інформації. У сучасних базах даних зберігаються не тільки дані, але й інформація.

Це твердження легко пояснити, якщо, наприклад, розглянути базу даних бібліотеки. У ній є всі необхідні відомості про авторів, книгах, читачів і т.д. Доступ до цієї бази можуть мати як працівники бібліотеки, так і читачі, яким необхідно знайти якесь видання. Але серед них навряд чи знайдеться така особа, яка має доступ до всієї бази цілком і при цьому здатне одноосібно вносити в неї довільні зміни. Крім даних, база містить методи і засоби, що дозволяють кожному зі співробітників оперувати тільки з тими даними, які входять в його компетенцію. В результаті взаємодії даних, що містяться в базі, з методами, доступними конкретним співробітникам, утворюється інформація, яку вони споживають і на підставі якої в межах власної компетенції роблять введення і редагування даних.

З поняттям бази даних тісно пов'язане поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір відображуваних даних відповідно до заданого критерію, їхнє упорядкування, оформлення і наступна видача на пристрої виводу або передачі по каналах зв'язку.

У світі існує безліч систем управління базами даних. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний усталений комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми і методи на весь клас СУБД. В якості такого навчального об'єкта ми виберемо СУБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office.

1.3 Створення Бази даних

Для створення нової бази даних виконаємо команду Файл / Створити. На екрані відкриється вікно діалогу "Створення", що містить дві вкладки:

"Загальні" - дозволяє створити нову порожню базу даних. "Бази даних" - дозволяє вибрати зразок бази даних, що містить більшість необхідних об'єктів, і створити базу за допомогою майстра. Для створення нової порожньої бази даних перейдемо на вкладку "Загальні" і натисніть кнопку ОК у нижній частині вікна діалогу. На екрані відкриється вікно діалогу "Файл нової бази даних". В даному вікні діалогу із списку Папка виберемо папку, в якій збережемо створювану базу даних, а в поле введення Ім'я файлу введемо ім'я бази даних. Після цього можна створити за допомогою майстра базу даних визначеного типу з усіма необхідними таблицями, формами і звітами. Так як MS Access містить великий вибір підготовлених для вас баз даних, другий спосіб у багатьох випадках може виявитися кращим. В обох випадках залишиться можливість у будь-який час змінити і розширити створену базу даннихПрі виборі імені бази даних можна не обмежуватися вісьмома символами. Розширення для імені файлу вказувати не потрібно, за замовчуванням в полі введення Тип файлу встановлений тип "База даних". Після введення імені створюваної бази даних натиснемо кнопку Створити даного вікна діалогу. На екрані відкриється вікно бази даних. Воно складається з шести вкладок, які поки порожні. В даному вікні належить створити всі об'єкти, що входять в базу даних. Їх перелік відповідає ярликами вкладок у верхній частині вікна бази даних. В цьому вікні можна створювати

"Загальні" - дозволяє створити нову порожню базу даних. "Бази даних" - дозволяє вибрати зразок бази даних, що містить більшість необхідних об'єктів, і створити базу за допомогою майстра. Для створення нової порожньої бази даних перейдемо на вкладку "Загальні" і натисніть кнопку ОК у нижній частині вікна діалогу. На екрані відкриється вікно діалогу "Файл нової бази даних". В даному вікні діалогу із списку Папка виберемо папку, в якій збережемо створювану базу даних, а в поле введення Ім'я файлу введемо ім'я бази даних. Після цього можна створити за допомогою майстра базу даних визначеного типу з усіма необхідними таблицями, формами і звітами. Так як MS Access містить великий вибір підготовлених для вас баз даних, другий спосіб у багатьох випадках може виявитися кращим. В обох випадках залишиться можливість у будь-який час змінити і розширити створену базу даннихПрі виборі імені бази даних можна не обмежуватися вісьмома символами. Розширення для імені файлу вказувати не потрібно, за замовчуванням в полі введення Тип файлу встановлений тип "База даних". Після введення імені створюваної бази даних натиснемо кнопку Створити даного вікна діалогу. На екрані відкриється вікно бази даних. Воно складається з шести вкладок, які поки порожні. В даному вікні належить створити всі об'єкти, що входять в базу даних. Їх перелік відповідає ярликами вкладок у верхній частині вікна бази даних. В цьому вікні можна створювати таблиці, що зберігають інформацію, звіти, форми, запити. Всі вони будуть розташовуватися у вкладках, які відкриваються при виборі відповідного ярликаДля створення інформаційної БД Access, необхідно виконати наступні дії:

1 Вибрати пункт меню / Пуск / Створити документ Офіс

2 В представленому діалоговому вікні вибрати пункт: Нова База Даних

2 В представленому діалоговому вікні вибрати пункт: Нова База Даних

створення таблиць

1 За допомогою конструктора. Необхідно в розділі «Таблиці» структури БД, натиснути кнопку «Створити» і в додатковому вікні вибрати необхідний пункт «Конструктор».

2 Далі необхідно в конструкторі вказати «Ім'я поля» таблиці,

«Тип даних» поля, за бажанням «Примітка» і при достатній підготовці можна використовувати розширені настройки полів, такі як: Символьний розмір поля, кодування, формат і багато іншого, представлені в нижній частині вікна конструктора.

- «Ім'я поля» таблиці - це просто назва стовпчика, несе в собі інформаційний характер для користувача

- «Тип даних» - вимагає серйозного підходу до свого вибору, так як він визначає тип інформації вноситься в поля таблиці. Залежно від типу даних, БД дозволятиме або не дозволяти вам робити різні операції. Наприклад: отримання суми залишків по складах, можливо тільки якщо поле «Залишки» буде числового типу даних [3] .

- «Примітка» - носить також інформаційний характер, але на відміну від «Імені поля», примітка зможете бачити тільки Ви, в режимі конструктора.

- «Ключове поле» - використовують для створення зв'язків між таблицями. Всі значення цього поля повинні бути унікальними. Зв'язок з КП використовують для створення запитів, звітів і тд.

Зв'язок з КП використовують для створення запитів, звітів і тд


3 Для спрощення введення повторюваних даних використовуємо в «Типе даних», пункт «Майстер підстановок»

3 Для спрощення введення повторюваних даних використовуємо в «Типе даних», пункт «Майстер підстановок»

Ще один «Метод підстановки» отримує дані з іншої таблиці. До «списку» створюється зв'язок на поле іншої таблиці і звідти беруться необхідні дані.

4 Для введення даних в створену таблицю, відкриваємо її подвійним клацанням і вносимо необхідну інформацію

4 Для введення даних в створену таблицю, відкриваємо її подвійним клацанням і вносимо необхідну інформацію

створення форми

Для створення необхідно перейти на вкладку «форми» натиснути кнопку «створити» і використовуючи «майстер форм» вибрати необхідні поля, структуру відображення, колірну гамму. Вийде робочий макет.


Далі використовуючи «Конструктор форм» додамо кнопки навігації для перегляду вмісту таблиць, кнопку виходу з форми, кнопки для показу запиту і перенесення звіту в обраний формат.

Для цього вибравши на панелі об'єктів «Кнопку» розміщуємо її на формі і задаємо необхідні дії які будуть виконуватися по її натискання.

Для цього вибравши на панелі об'єктів «Кнопку» розміщуємо її на формі і задаємо необхідні дії які будуть виконуватися по її натискання

В результаті вийде повноцінне «діалогове вікно» для роботи з створеними таблицями, формами і запитами.

Кнопки «Залишки, товар» відкривають наші таблиці. Кнопка «Введення товару» відкриває другу форму для перегляду і редагування записів в таблиці товар.

Кнопка «Залишки по складах» відкриває зведену таблицю (запит) яка містить дані з обох таблиць і обчислюється поле «Залишки по складах».

Так само створені кнопки переходу по записах, відкриття звіту, і кнопка закриття форми.

Створення запиту і звіту

Створення запиту і звіту

1. Так само як и в попередніх випадка вібіраємо вкладку «запиті», тіснемо кнопу «создать» и вібіраємо «конструктор». У з'явилися вікнах вибираємо таблиці і далі необхідні поля для показу з цих таблиць.

2. Для створення «звіту» виробляємо ті ж дії, тільки створюємо за допомогою майстра. Вибираємо потрібні поля з різних таблиць для формування необхідної структури, показу необхідних даних.


Слідуючи вказівкам програми, вибираємо порядок сортування, макет угруповання та оформлення фону. В результаті отримуємо звіт:

2 Функціональні можливості MS Access

Розглянемо докладніше основні функції MS Access, щоб мати більш чітке уявлення про його можливості.

У Accessбаза даних позначає файл, який містить набір інформації. База даних в Access може містити наступні типи об'єктів: таблиця, запит, форма, звіт, сторінка, макрос, модуль.

Вікно об'єктів бази даних

Access може працювати одночасно тільки з однією базою даних. Але одна БД Access може включати безліч таблиць, форм, запитів, звітів, макросів і модулів, які зберігаються в одному файлі з розширенням mdb [4] .

Таблиця - це об'єкт, що відповідає поняттю «таблиця» в теорії реляційних баз даних. Для кожної таблиці в Access можна визначити первинний ключ і один або кілька індексів з метою збільшення швидкості доступу до даних.

Access дозволяє створювати структуру таблиці в трьох режимах - в режимі конструктора, за допомогою майстра та шляхом введення даних. Різниця передбачає використання цих коштів користувачами з різним рівнем підготовки, різними цілями і перспективами використання даних.

Природно є можливість переглядати, редагувати, видаляти і додавати записи, здійснювати пошук, заміну, сортування даних, змінювати вид таблиці.

Зв'язки між таблицями визначаються спеціальним засобом, який називається «Схема даних».

Це зручний графічний інструмент, що дозволяє створювати зв'язку між певними полями таблиць, задавати різні типи відносин, встановлювати обмеження посилальної цілісності. При цьому зміни відразу застосовуються в базі даних (природно, якщо містяться дані задовольняють всім умовам) Отриману діаграму таблиць і зв'язків можна роздрукувати, що, безсумнівно, зручно для розробника.

Запит - об'єкт, що містить текст SQL запиту, який має унікальне ім'я в певній базі даних. Створити запит можна за допомогою майстра та в режимі конструктора. У першому випадку користувачеві в інтерактивному режимі пропонується вибрати ім'я таблиці і поля для вибірки. У другому випадку можна вибрати кілька таблиць або запитів, зв'язати їх графічним способом і визначити поля вибірки [5] . Також можна задати додаткові умови для кожного поля і параметри сортування.

Також можна задати додаткові умови для кожного поля і параметри сортування

Є ще один спосіб створення запиту, який вбудований в конструктор, - це написання запиту вручну на мові SQL. Однак текстовий редактор, призначений для цього має явно мізерні можливості в плані зручності і наочності оформлення коду. Мабуть цей спосіб не позиціонувався розробниками як основний.

Форма - це спеціальний об'єкт-контейнер для інших інтерфейсних компонентів, таких як поля введення і відображення даних, кнопки та ін. На формі розробник має компоненти для введення, коригування, перегляду і угруповання даних, в залежності від специфіки додатку. Форму також можна створити двома способами - в режимі конструктора і за допомогою майстра. У першому випадку розробник у своєму розпорядженні набір компонентів (при необхідності можна зареєструвати свої ActiveX), які вільно розміщує на формі і задає їх параметри. В режимі майстра користувач просто вибирає таблицю, поля і стиль оформлення, а форма генерується автоматично.

Звіт - об'єкт, призначений для створення документа, який згодом може бути роздрукований або включений в документ іншого додатка. Цей документ містить результати вибірки з бази даних у вигляді структурованої інформації (наприклад у вигляді таблиці або списку). MSAccess володіє багатими можливостями по оформленню та форматування звітів. Ті ж два режими створення є і у звіту. В режимі майстра у користувача є можливість задати безліч параметрів, практично повністю визначають бажаний зовнішній вигляд звіту. Для створення нестандартних звітів краще користуватися конструктором.

Сторінки - засіб публікації даних в локальній мережі або Internet. Створювана сторінка проектується подібно формі (з деякими відмінностями в використовуваних компонентах), при роботі з нею можна не тільки переглядати, але і змінювати дані в базі. Після збереження сторінки як об'єкта в БД її можна експортувати у вигляді файлу в форматі HTML і використовувати для доступу до даних через інтернет-браузер.

Макрос - це об'єкт, який представляє собою послідовність макрокоманд для автоматизації найбільш часто виконуваних дій при роботі з базою. Дії вибираються з має списку, а параметри задаються розробником. Виконати макрос можна після натискання на кнопку і програмним методом в коді.

Модуль - контейнер програмного коду на VBA. Для їх редагування і відтворення встановлюється оболонка Редактора VisualBasic. Весь програмний код додатку міститься в наборі модулів. Тут він має той же смислове значення, як і в будь-якій мові програмування.

Це повний список об'єктів, які можна зберігати в базі даних MSAccess, який, втім, схожий і в інших настільних СУБД подібного класу, наприклад Paradox.

Які можливості надає Access в функціональному плані.

1. Введення даних. Введення даних може здійснюватися наступними способами:

· Вручну прямо в таблицю (сюди ж відноситься вставка вмісту буфера обміну);

· Вручну в поля форми;

· Прямий імпорт даних з інших джерел (бази Access, текстові файли, формат DBF, електронні таблиці, джерела даних ODBC);

· Програмним методом, який може поєднувати в собі будь-які засоби, які можливо реалізувати на VBA.

Останній спосіб володіє найбільшою гнучкістю і представляє практично необмежені можливості, проте він найскладніший в реалізації і вимагає певного рівня знань програмування.

2. Зміна даних. Редагування можливо наступними способами:

· Вручну прямо в таблиці;

· В полях форм;

· У вікні браузера, в якому завантажена web-сторінка з БД;

· Програмним методом.

3. Висновок даних. Тут Access надає такі можливості:

· Висновок на екран монітора в табличному вигляді, полях форм або звітів;

· Експорт в інші формати даних (ті ж, що при імпорті);

· Висновок на друк, в основному у вигляді звітів;

· Висновок даних в інтернет-браузер за допомогою об'єкта Сторінка в межах певної мережі;

· Програмний експорт і висновок інформації.

4. Взаємодія з іншими джерелами і споживачами інформації. В цьому плані Access може виступати як сервер або клієнт автоматизації. Особливо прозоро настроюються зв'язку з іншими продуктами пакету MicrosoftOffice. Наприклад ви можете мати документ MicrosoftWord, в якому будуть присутні поля з БД Access, зміна даних в базі автоматично відображається в документі. Це дозволяє створювати гнучкі рішення, що інтегрують дані в офісних засобах.

5. Використання бази даних MSAccess іншими додатками. Такий варіант використовує файл MDB як сховище даних. Програма, яка звертається до даних, може бути написана на будь-якій мові високого рівня. В даному випадку використовуються таблиці і запити. Про підтримку посилальної цілісності та актуальності даних стежить ядро ​​БД. Взаємодія відбувається через ODBC-драйвер MicrosoftJetEngine.

6. Засоби створення додатків. Створення додатків на Access багато в чому подібно всім іншим засобам автоматизації MicrosoftOffice. Тут використовується інтерпретована мова VisualBasicforApplications, що призводить, як і при використанні будь-якого інтерпретується мови, до певного збільшення витрат процесорного часу і зменшення швидкості роботи програм і обробки даних. Для успішної розробки необхідно знати об'єктну модель самого Access і особливості її використання.

7. Особливості управління даними. При роботі з Базами Даних в розрахованому на багато користувачів режимі виникають ситуації, коли необхідно обмежити число звертаються користувачів до даних. Це робиться для того, щоб запобігти одночасне оновлення однієї і тієї ж записи, при глобальному відновленні даних або при технічному обслуговування самої Бази Даних.

Ядро БД Access забезпечує три рівні блокувань:

Блокування бази даних. На цьому рівні блокування до БД може звертатися тільки один користувач. Такий рівень блокування застосовується для глобальної зміни або оновлення даних або при технічному обслуговуванні Бази Даних - стисканні;

Блокування таблиці. На цьому рівні блокування до таблиці може звертатися тільки один користувач. Такий рівень блокування застосовується в тих випадках, коли необхідно обробити відразу кілька записів таблиці.

Блокування сторінки. На цьому рівні до заблокованої сторінці може звертатися тільки один користувач. Це найнижчий рівень блокування. Процесор Microsoft Jet автоматично встановлює блокування сторінки і не може контролюватися вашою програмою. Сторінка даних може містити кілька записів, розмір його дорівнює 26 кб. Блокування сторінки означає блокування всіх записів, що знаходиться на цій сторінці. Якщо довжина запису - 512 байтів, то буде заблокованою 4 записи, а якщо 50 байтів то 40 записів. Точне число записів не можна заздалегідь ні визначити, ні поставити, тому що таблиця може містити видалені записи (які видаляються тільки під час ущільнення).

Блокування на рівні таблиці має два режими - песимістичний і оптимістичний. За замовчуванням встановлюється песимістична блокування.

8. Адміністрування. Перевага монопольного режиму роботи фактично призвело до виродження функцій адміністрування БД і в зв'язку з цим - до відсутності інструментальних засобів адміністрування в звичайному розумінні цього слова в MSAccess. Наявні ж кошти дозволяють зробити наступне:

· Є можливість поділу бази даних Microsoft Access на два файли, в одному з яких містяться таблиці, а в іншому запити, форми, звіти, макроси, модулі і ярлики сторінок доступу до даних. Це дозволяє користувачам мати доступ до загального джерела даних і при цьому створювати свої власні форми, звіти та інші об'єкти, а також скоротити мережевий трафік;

· Існує можливість зв'язування таблиць з інших баз даних Microsoft Access або інших джерел. Наприклад, може знадобитися використання таблиці з іншої бази даних Microsoft Access, відкритої для спільної роботи по мережі. Це особливо корисно при необхідності зберігати всі таблиці в одній базі даних на мережевому сервері, зберігаючи форми, звіти та інші об'єкти в окремій базі даних, копії якої є у ​​всіх користувачів загальної бази даних;

· Засоби реплікації Microsoft Access, доступні в базі даних (.mdb) і в проекті (.adp), дозволяють створювати репліки і синхронізувати їх на вимогу при роботі в Microsoft Access;

· Засоби захисту і розмежування доступу. Найпростішим способом захисту є установка пароля для відкриття бази даних. База даних може бути зашифрована. При шифруванні бази даних її файл стискається і стає недоступним для читання за допомогою службових програм або текстових редакторів. Дешифрування бази даних скасовує результати операції шифрування. Найбільш гнучкий і поширений спосіб захисту бази даних називається захистом на рівні користувачів. Цей спосіб захисту подібний способам, використовуваним в більшості мережевих систем. Однак як уже зазначалося, підбір пароля адміністратора не представляє складності для фахівця з злому;

· Є можливість перетворення БД в формат більш ранньої версії MSAccess для забезпечення сумісності в деяких випадках;

· І нарешті, засіб для стиснення бази даних, яке стирає інформацію про віддалених рядках і зменшує розмір файлу MDB на диску. Це призводить до більшої продуктивності і в деяких випадках може відновити базу даних (наприклад, після несподіваного відключення живлення).

Також необхідно згадати, що в Access спочатку є шаблони типових баз даних для автоматизації найбільш поширених завдань.

Користувач в інтерактивному режимі Майстра вибирає дані, які бажає мати в своїй БД відповідно до потреб підприємства, а MSAccess автоматично створює всі необхідні об'єкти. Надалі цю базу даних можна доопрацьовувати і розширювати.

База даних - це набір відомостей, що відносяться до певної теми або завдання, такий як відстеження замовлень клієнтів або зберігання колекції звукозаписів. Якщо база даних зберігається не на комп'ютері або на комп'ютері зберігаються тільки її частини, доводиться відстежувати відомості з цілого ряду інших джерел, які користувач повинен скоординувати й організувати самостійно.

СУБД Access надає необхідні засоби для роботи з базами даних недосвідченому користувачу, дозволяючи йому легко і просто створювати бази даних, вводити в них інформацію, обробляти запити і формувати звіти. На жаль, вбудована система допомоги недостатньо зрозуміло пояснює початківцю порядок роботи, тому виникає необхідність у посібнику.

Області застосування Microsoft Access можна виділити наступні структури:

застосування в малому і середньому бізнесі (бухгалтерський облік, введення замовлень, ведення інформації про клієнтів, ведення інформації про ділові контакти, кадрах і т.п.); при розробці програм і сховищ даних на замовлення (розробка внутрішньогалузевих додатків, розробка міжгалузевих програм, автоматизація деяких функцій підприємств); у великих корпораціях (додатки для робочих груп, системи обробки інформації, документообіг); в якості персональної СУБД (довідник по адресам, ведення інвестиційного портфеля, куховарська книга, каталоги книг, платівок, відеофільмів і т. п.); як засіб зберігання даних, яке використовується в інших додатках. Наприклад, один з лідерів серед геоінформаційних систем - ArcGis, створює і використовує файли MDB як «персональної геобази», тобто сховища даних, де не потрібно одночасне багатокористувацьке редагування.


глосарій

№ п / п Поняття Визначення 1 База даних це організована структура, призначена для зберігання інформації. 2 Запит об'єкт, що містить текст SQL запиту, який має унікальне ім'я в певній базі даних. 3 Макрос це об'єкт, який представляє собою послідовність макрокоманд для автоматизації найбільш часто виконуваних дій при роботі з базою. 4 Модуль контейнер програмного коду на VBA. Для їх редагування і відтворення встановлюється оболонка Редактора VisualBasic. 5 Microsoft Access це багатогранний продукт, використання якого обмежено лише уявою користувача 6 Звіт об'єкт, призначений для створення документа, який згодом може бути роздрукований або включений в документ іншого додатка. 7 Сторінки засіб публікації даних в локальній мережі або Internet. 8 Система Access це набір інструментів кінцевого користувача для управління базами даних. 9 Таблиця це об'єкт, що відповідає поняттю «таблиця» в теорії реляційних баз даних. 10 Форма це спеціальний об'єкт-контейнер для інших інтерфейсних компонентів, таких як поля введення і відображення даних, кнопки та ін.

1. Бакаревіч Ю.Б., Пушкіна Н.В. MS Access 2000 за 30 занять. [Текст] / Бакаревіч Ю.Б., Пушкіна Н.В. - СПб .: БХВ-Петербург, 2001. - 510 с. - ISBN 8-098-5678-098-0.

2. Бакаревіч Ю.Б., Пушкіна Н.В. Самовчитель Microsoft Access 2002. [Текст] / Бакаревіч Ю.Б., Пушкіна Н.В. - СПб .: БХВ-Петербург, 2002. - 720 с.

3. Бакаревіч Ю., Пушкіна Н. MSAccess 2000 за 30 занять. [Текст] / Бакаревіч Ю.Б., Пушкіна Н.В. - СПб: ВНV, 2000. - 657 с.

4. Бакаревіч Ю.Б., Пушкіна Н.В., Смирнова О.Ю. Управління базами даних. [Текст] / Бакаревіч Ю.Б., Пушкіна Н.В. - СПб .: Изд. СПбГУ, 2009. - 754 с.

5. Гончаров А.В. "Microsoft Access в прикладах". [Текст] / Гончаров А.В. - СПб - Пітер, 2007. - 256 с

6. Гончаров А. Access в прикладах. [Текст] / Гончаров А.-С.-Петербург: Пітер, 2008. - 302 с.

7. Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. Ефективна робота із СУБД. [Текст] / Горев А., Ахаян Р СПб .: Питер, 2007. - 412 с.

8. Дженнінгс Р. Використання MicrosoftAccess 2000. [Текст] / Дженнінгс Р. - М: Видавничий дім «Вільямс», 2000. - 387 с.

9. Золотова С.І. Практикум по Access. [Текст] / Золотова С.І. - М .: Фінанси і статистика, 2001р.

10. Скотт Баркер. Використання Microsoft Access. [Текст] / Скотт Баркер -Київ-Москва: Діалектика, 2007. - 506 с.

11. Марі Свонсон. Microsoft Access 97: наочно і конкретно. [Текст] / Марі Свонсон -Москва: Microsoft Press, Російська редакція, 2007. - 613 с.

12. Марченко А.П. Microsoft Access: Короткий курс. [Текст] / Марченко А.П. - СПб .: Пітер, 2005. - 288 с.

13. Макарова Н.В. Інформатика. [Текст] / Макарова Н.В. - Москва: Фінанси і статистика, 2007. - 364 с.

14. Брукшір Дж. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] / Дж. Брукшір. - СПб: Пітер, 2004.-620С. - ISBN 8-098-5678-098-0.

15. Карпова Т.С. Бази даних: моделі, розробка, реалізація. [Текст] / Карпова Т.С. М .: Ексмо. 2001.-423с.

БД - база даних

СУБД - система управління бази даних


[1] Бакаревіч Ю.Б., Пушкіна Н.В. MS Access 2000 за 30 занять. - СПб .: БХВ-Петербург, 2001. - С. 303.

[2] Бакаревіч, Ю., Пушкіна Н. MSAccess 2000 за 30 занять. - СПб: ВНV, 2000. - С. 65.

[3] Горев А., Ахаян Р., Макашарипов С. Ефективна робота з СУБД.- СПб .: Питер, 2007. - С. 41.

[4] Макарова Н.В. Інформатика. - Москва: Фінанси і статистика, 2007. - С. 36.

[5] Карпова Т.С. Бази даних: моделі, розробка, реалізація. - М .: Ексмо. 2001.- С.42.

Уважаемые партнеры, если Вас заинтересовала наша продукция, мы готовы с Вами сотрудничать. Вам необходимо заполнить эту форму и отправить нам. Наши менеджеры в оперативном режиме обработают Вашу заявку, свяжутся с Вами и ответят на все интересующее Вас вопросы.

Или позвоните нам по телефонам: (048) 823-25-64

Организация (обязательно) *

Адрес доставки

Объем

Как с вами связаться:

Имя

Телефон (обязательно) *

Мобильный телефон

Ваш E-Mail

Дополнительная информация: